I клас

Учебна 2022/2023 г.

Уважаеми родители, от 09.05.2022г. започва подаването на заявления за прием в  първи клас за учебната 2022/2023 година.

Заявлението може да подадете в деловодството на училището или по електронен път като използвате следния линк: 

https://forms.gle/Rk99ABRg5iHmS7du5

Процедура по прием на първокласници

Учебна 2021/2022 г.

Уважаеми родители, от днес /10.05.2021г./ започва подаването на заявления за прием в  първи клас за учебната 2021/2022 година.

Заявлението може да подадете в деловодството на училището или по електронен път като използвате следния линк: 

https://forms.gle/Xo9nEdvF7TmM1piR9

Процедура по прием на първокласници

Учебна 2020/2021 г.

Уважаеми родители, от днес /11.05.2020г./ започва подаването на заявления за първи клас за учебната 2020/2021 година. Заявлението може да подадете онлайн като използвате следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1hXtBqU1HxHJB4x-8wnc-TFytYgZmP12CRscndrJbM9Y/edit?usp=sharing

График на дейностите:

1.Подаване на заявления (по образец) за прием на първокласници от 11.05.2020 г. до 29.05.2020 г. вкл. по електронен път към деловодството на училището.

2.  Записване на първокласниците от 04.06.2020 г. до 19.06.2020 г. вкл.

3. За записване на първокласниците се представят следните документи:

– Ксерокопие от Акт за раждане на детето;

– Копие на документ за местоживеене и/или адресна регистрация.

– Други документи, удостоверяващи обстоятелства по желанието за записване в СУ „Хр. Ботев“, гр. Сапарева баня

4. За ученици, които до 19.06.2020 г. не са се намирали на територията на община Сапарева баня, срокът за записване да се удължи до 15.09.2020 г. при наличие на свободни места.

Критерии за прием:

Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в община Сапарева баня и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри са ученици в същото училище.

Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в община Сапарева баня повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в община Сапарева баня, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън община Сапарева баня към деня на подаване на заявлението.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ към четвърта група:

  • Дете с трайни увреждания над 50 % – копие от решение на ТЕЛК на детето.
  • Дете с един или двама починали родители – Копия от Акт за смърт на родителите.
  • Други деца от семейството, обучаващи се в училището
  • Дете от семейство с повече от две деца – копие от удостоверения за раждане
  • Дете с месторабота на родителите в близост до училището – служебна бележка от работодател.
  • Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

 

 

Учебна 2017/2018 г.

 

Прием I клас

Процедура по прием на първокласници