Ученически практики – 2

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). 

Повече за проекта:  https://upraktiki.mon.bg/

СУ „Христо Ботев“ ще се включи в проекта. Участие щe вземат 45 ученици и 3 учители. Те ще проведат практическо обучение в реална работна среда с продължителност 240 часа. Партньори в реиализирането на проекта са работодатели от хотелиерския бизнес.