„Квалификация на педагогическите специалисти“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Проектът е с национален обхват.

Обща цел на проекта:

Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

Специфични цели:

1. Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на новоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната си квалификация.
2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
3. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени учители с доказани постижения чрез осигуряване на информираност и достъп до актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, както и осигуряване на възможности за публикации в национални и международни специализирани педагогически издания.
4. Създаване на система за управление на квалификацията.
5. Изграждане и усъвършенстване на базови управленски компетентности на педагогическите специалисти.
6. Усъвършенстване на мениджърските умения на директорите на училища и детски градини за ефективно управление на финансовите ресурси.

Основни дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти:

І. Осигуряване на достъп до програми за едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища на учители на възраст до 35 години към 01.09.2011 г.:
Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
1.Допълнителна квалификация „учител по чужд език” – по избор от английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.
2.Нова допълнителна квалификация „предучилищна и начална педагогика”.
3.Допълнителна квалификация „учител по информатика и информационни технологии”.
4.Професионална квалификация „учител”.
ІІ. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества:
1. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти чрез осигуряване на информираност и достъп до краткосрочни и специализирани форми за обучения, съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, възможности за публикации в специализирани педагогически издания по направления, както следва:
1.1. Природо-математически;
1.2. Приложно-технически и аграрни дисциплини;
1.3. Хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество;
1.4. Изобразително, театрално, танцово изкуство и музика;
1.5.Спорт.
2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици (посочва се конкретен чужд език – английски, испански, италиански, немски, руски или френски език) с цел достигане на ниво в съответствие с ЕЕР на учители, преподаващи:
– чужд език като учебен предмет в начален етап;
– учебен предмет на чужд език;
– чужд език по професията в професионалните гимназии и др.
2.1. Специализирана квалификация по английски език.
2.2. Специализирана квалификация по испански език.
2.3 Специализирана квалификация по италиански език.
2.4. Специализирана квалификация по немски език.
2.5. Специализирана квалификация по руски език.
2.6. Специализирана квалификация по френски език.
ІІІ. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти с място на провеждане по региони:
1. Детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка.
2.Учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.
3. Учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
4. Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците
5. Педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други.
6. Педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години
ІV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на:
1. Обучение на всички помощник-директори по учебната дейност в страната – място на провеждане на обученията – централизирано, в сградата на партньора в гр. Банкя;
2. Провеждане на обучения за работа с делегирани бюджети на директори на детски градини и новоназначени директори на училища.