Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз