„Включващо обучение“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проектът е с национален обхват, като участват 84 пилотни общообразователни училища от цялата страна.

Обща цел:

Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Специфични цели:

• ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;

• повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;

• повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;

През учебните 2015/2016, 2016/2017 години по проекта работят:

Ресурсни учители:

Румяна Чучуганова

Таня Йорданова

Психолог:

Диана Васева

Логопед:

Лалка Маринова

През учебната 2014/2015 година по проекта работят:

Ресурсни учители:

Румяна Чучуганова

Таня Йорданова

Психолог:

Сияна Цветанова

Логопед:

Лалка Маринова