„Без свободен час“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ” МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” –
ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

 

Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на   заместници на отсъстващи учители да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния  процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците,това са основните цели,които целим да постигнем в работата   си.