Правилници и наредби

 1. П Р А В И Л Н И К за дейността на ОУ „Христо Ботев”, гр. Сапарева баня,                обл. Кюстендилска, за прилагане на ЗНП и ППЗНП  2017 / 2018

 2. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  1-12 клас 2017/2018 година 

 3. Г О Д И Ш Е Н П Л А Н НА У Ч И Л И Щ Е Т О З А УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

 4. Д Н Е В Е Н Р Е Ж И М НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. САПАРЕВА БАНЯ       за учебната 2017 / 2018 година

 5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня          2016 – 2021 г. /2017-2018/

 6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД САПАРЕВА БАНЯ /2017-2018 г./

 7. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД за учебната 2017-2018 година.

 8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО ОТПАДАНЕ ИЛИ НАПУСКАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ 2017-2018 г.

 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ             В СУ „ХРИСТО БОТЕВ ГРАД САПАРЕВА БАНЯ 
 10. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2017-2018 Г.
 11. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП 2017/2018 Г.
 12. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2017/2018Г.
 13. ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2017/2018Г.
 14. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ – 2017/2018Г.
 15. ПЛАН НА УКПППМН 2017/2018Г.