Правилници и наредби

 1. П Р А В И Л Н И К за дейността на СУ „Христо Ботев”, гр. Сапарева баня, обл. Кюстендилска, за прилагане на ЗНП и ППЗНП  2022 / 2023

 2. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  1-11 клас 2019/2020 година                          

 3. Г О Д И Ш Е Н П Л А Н НА У Ч И Л И Щ Е Т О З А УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

 4. ПЛАН ЗА РАБОТА на СУ “Христо Ботев“ – град Сапарева баня за учебната 2022/2023 година в условията на COVID-19
 5. Д Н Е В Е Н  Р Е Ж И М НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. САПАРЕВА БАНЯ       за учебната 2019 / 2020 година

 6. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на СУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня          2016 – 2021 г. /2019-2020/

 7. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД САПАРЕВА БАНЯ /2017-2018 г./

 8. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД за учебната 2022-2023 година.

 9. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО ОТПАДАНЕ ИЛИ НАПУСКАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ 2022-2023 г.

 10. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ В СУ „ХРИСТО БОТЕВГРАД САПАРЕВА БАНЯ  2022-2023г.
 11. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД САПАРЕВА БАНЯ 2022-2023 Г.
 12. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2019-2020 Г.
 13. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП 2017/2018 Г.
 14. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2022/2023Г.
 15. ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2022/2023Г.
 16. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ – 2022/2023Г.
 17. ГОДИШЕН ПЛАН НА РАБОТА НА ЕКИПА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
 18. ПЛАН НА УКПППМН 2018/2019Г.
 19. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2019-2020Г.
 20. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА 2019-2020Г.