Правилници и наредби

 1. П Р А В И Л Н И К за дейността на СУ „Христо Ботев”, гр. Сапарева баня, обл. Кюстендилска, за прилагане на ЗНП и ППЗНП  2018 / 2019

 2. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  1-12 клас 2018/2019 година:                                                                4б                           7б          9а    10а     12а

 3. Г О Д И Ш Е Н П Л А Н НА У Ч И Л И Щ Е Т О З А УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 4. Д Н Е В Е Н  Р Е Ж И М НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. САПАРЕВА БАНЯ       за учебната 2018 / 2019 година

 5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на СУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня          2016 – 2021 г. /2018-2019/

 6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД САПАРЕВА БАНЯ /2017-2018 г./

 7. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД за учебната 2018-2019 година.

 8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО ОТПАДАНЕ ИЛИ НАПУСКАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ 2018-2019 г.

 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ В СУ „ХРИСТО БОТЕВГРАД САПАРЕВА БАНЯ 
 10. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД САПАРЕВА БАНЯ 2018-2019 Г.
 11. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2018-2019 Г.
 12. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП 2017/2018 Г.
 13. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2018/2019Г.
 14. ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 2018/2019Г.
 15. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ – 2018/2019Г.
 16. ГОДИШЕН ПЛАН НА РАБОТА НА ЕКИПА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
 17. ПЛАН НА УКПППМН 2018/2019Г.
 18. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2018-2019Г.