График на часовете

Г   Р  А   Ф   И   К

за организация на учебните занятия

през I-ви срок на учебната 2022 / 2023 година

І. График на учебните часове:

  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 19.00 ч.
  • Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:

I – II  клас

III – VІІ  клас                VIII-XII клас

1.

08.00 – 08.35

08.00 – 08.40             08.00 – 08.40 

2.

08.50 – 09.25

08.50 – 09.30               08.50 – 09.30

3.

09.50 – 10.25

09.50 – 10.30               09.50 – 10.30

4.

10.40 – 11.15

10.40 – 11.20               10.40 – 11.20

5.

11.30 – 12.10

11.30 – 12.10                11.30 – 12.10

6.

12.20 – 13.00                12.20 – 13.00

7.

                                                                                13.10-13.50

 

– Учебните часове в:

         I и II клас са с продължителност 35 минути;

        III  – XII клас  с продължителност 40 минути.

– Междучасията се обявяват с училищния звънец.

 

ІІ. График за организация на занятията в ЦДО:

– Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са 13 групи ЦДО.

Обучението в ЦДО се осъществява както следва:

  • за І – ІV клас

І-во занятие – 2 ч., от 12.20 ч. до 13.40 ч. – организиран отдих и обяд

ІІ-ро занятие – 2 ч., от 13.40 ч. до 15.05 ч. – самоподготовка 

ІІІ-то занятие – 2 ч., от 15.20 ч. до 16.30 ч. – занимания по интерес

 

– за V – VІІ клас

І-во занятие – 1 ч., от 13.00 ч. до 13.40 ч. – организиран отдих и обяд

ІІ-ро занятие – 2 ч., от 13.40 ч. до 15.10 ч. – самоподготовка 

ІІІ-то занятие – 2 ч., от 15.20 ч. до 16.40 ч. – занимания по интереси

ІV-то занятие – 1 ч., от 16.40 ч. до 17.20 ч. – организиран отдих и спорт

 

ІІІ. Работа на училищната библиотека:

  • понеделник, вторник, сряда и петък от 9.00 ч. до 13.00
  • четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.