Права и задължения

   УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

Чл. 56. (1) Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

(2) Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.

(3) Училището създава условия за кариер­но развитие на учителите и възпитателите.

Чл. 56а. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.

Чл. 57.(1) Учителските длъжности са:

1. „младши учител“;

2. „учител“;

3. „старши учител“;

4. „главен учител“;

5. „учител-методик“.

(2) Възпитателските длъжности са:

1. „младши възпитател“;

2. „възпитател“;

3. „старши възпитател“;

4. „главен възпитател“;

5. „възпитател-методик“.

(3) Работните места за длъжностите по ал. 1 и 2 в училището се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на обра­зованието, младежта и науката.

(4) Възнагражденията за длъжностите по ал. 1 и 2 се формират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на обра­зованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на финансите.

(5) Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на ут­върдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл. 58. (1) За заемане на длъжностите по чл. 57, ал. 1 и 2 е необходимо завършено висше образование и придобита професионал­на квалификация „учител“, а за длъжностите „старши учител“, „главен учител“ и „учител-ме­тодик“, съответно „старши възпитател“, „гла­вен възпитател“ и „възпитател-методик” – и придобит професионален опит.

(2) Длъжностите по чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица със завършено висше образование на обра­зователно-квалификационна степен „бака­лавър“ или „магистър“, а длъжностите по чл. 57, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 2, т. 4 и 5 – от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“.

 

 

 

 

(3) Изискванията за завършено висше образование и придобита професионална квалификация за заемане на учителските и възпитателските длъжности се определят в държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.

(4) Условията и редът за заемането на други длъжности в системата на народната просвета, свързани с възпитателната, с образователно-възпитателната, с диагностичната, с корекци­онната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се определят съгласно държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка, за придобиването на квалификация по професии, за обучени­ето на деца с хронични заболявания и/или специфични образователни потребности и за извънкласната и извънучилищната дейност.

(5) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност, се назначават на длъжност „младши учител“, съответно „младши възпитател“.

(6) Минималният професионален опит, не­обходим за заемане на длъжностите „старши учител“, „главен учител“ и „учител-методик“, съответно „старши възпитател“, „главен въз­питател“ и „възпитател-методик“, е 10 години учителски стаж.

Чл. 59. Длъжностите по чл. 57, ал. 1 и 2 не могат да се заемат от лица, които:

1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2. са лишени от правото да упражняват професията си;

3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл. 59а. (1) Учителските и възпитател­ските длъжности се заемат по трудово право­отношение с директора на училището.

(2) Когато кандидатите за заемане на длъжностите „главен учител” или „главен възпитател”, отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии.

Чл. 60 (1) Обществеността, административните органи и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

(2) Учители, постигнали високи резултати при възпитание и обучение на учениците, се поощряват с грамоти и други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл. 61. Учителят има право да:

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 62. Учителят е длъжен:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език“, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

6. да пази авторитета на училището, да не уронва с поведението и действията си публичния му образ;

7. да развива училищните традиции и да участва ангажирано в ритуалите и празниците на училището;

8. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

9. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

10. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

11. при нарушение, проява на агресия, асоциални прояви на отделни ученици, да търси консултация от отдел «Закрила на детето», гр. Сапарева баня;

12. да не ползва мобилен телефон по време на час;

13. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

14. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

15. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

16. да провежда индивидуални срещи с родителите в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

Чл. 63. Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определя конкретните изисквания по чл. 62, т. 11.

Чл. 64. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

Чл. 65. (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Учители, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

Чл. 66. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката – документите по чл. 72, т. 1 и т. 2 се изискват за представяне от ученика в следващия час на класа; в този момент графата с отсъствията в дневника се оформя за предходната седмица;

4. да осъществява връзка с родителите за изясняване на причините, поради които ученикът не се е явил в училище – до края на учебния ден, ако няма предварителна информация от родител;

5. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

6. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

7. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП;

8. да организира и да провежда родителски срещи;

9. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

10. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

11. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

12. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

13. да осъществява връзка с държавни и обществени организации (отдел «Закрила на детето», ДПС към РУП – Дупница, и други) за допълнителна работа с деца в риск и ученици с противообществени прояви и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

14. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;

15. в края на месеца да представя справка за отсъстващите ученици;
16. при нанесени материални щети от ученици, да уведомява писмено родителите и да изисква заплащането на повреденото имущество или заплащането на щетата в троен размер;
17. да получава от ЗАС безплатните учебници в началото на учебната година, а след приключването й, да събира същите и ги предава на ЗАС срещу приемо-предавателен протокол;
18. при необходимост от ремонтни дейности в класната стая, да прави писмена заявка, която предава на ЗАС.

(2) По време на родителските срещи да обсъжда и да вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

Чл. 66а. (1) Лицата, заемащи длъжностите „младши учител“, „учител“, „старши учител“ и „главен учител“, изпълняват следните за­дължения:

1. планират, организират и провеждат об­разователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на ко­ито преподават;

4. анализират резултатите при оценяване­то на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

(2) Лицата, заемащи длъжността „младши учител“, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от „старши учител“ и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към обра­зователно-възпитателния процес, съответно към процеса за предучилищно възпитание и подготовка на децата в групата.

(3) На лице, заемащо длъжността „младши учител“ в училище, по изключение може да се възлагат задължения като класен ръково­дител, както и задължения, свързани с орга­низацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват само от лица, заемащи длъжностите „учител“, „старши учител“ и „главен учител“.

(4) На лице, заемащо длъжността „младши учител“, по изключение може да се възлага работа с деца от задължителната подготви­телна група или от подготвителния клас, когато организацията в детската градина или училището не позволява тази дейност да се осъществява само от лица, заемащи длъжностите „учител“, „старши учител“ и „главен учител“.

Чл. 66б. (1) Лицата, заемащи длъжността „старши учител”, изпълняват и следните специфични задължения по програмата за Кариерно развитие:

а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището или по съответното направление в детската градина;

б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

в) подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

г) анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

д) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител”;

ж) участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

Задължения на «старши учител» на училищно ниво:

1.     Привличане на ученици.

2.     Изготвяне и изпращане на уведомителни писма, съобщения, покани до родители.

3.     Подготовка на документация поправителни изпити, олимпиади и др.

4.     Ръководене на извънкласни и / или извънучилищни дейности: художествени дейности, спортни прояви и тренировки; конкурси, училищен вестник, подготовка на тържества, годишнини,  викторини и др.

5.     Задържане на  ученици, застрашени от отпадане. Комуникация с ДСП, ДПС, родители, УН.

6.     Привличане на допълнителни финансови средства и материали за обогатяване и поддържане на МТБ.

7.     Проверка и водене на документация:

–         дневници;

–         материална книга;

–         главна книга.

8.     Разработване на училищни документи – педагогически характеристики, декларации, уведомления и др.

   9. Обогатяване на училищната библиотека.

10.  Електронна обработка на информация.

11. Участие в комисии по изработване на планове, правилници, графици за работа през учебната година.

12. Проучване на възможности и участие при разработване на проекти.

13. Въвежда резултатите от външното оценяване в МОМН.

(2) Лицата, заемащи длъжността „старши учител“, могат да предлагат преминаване от длъжност „младши учител“ на длъжност „учител“ на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им ком­петентности и адаптацията им към образо­вателно-възпитателния процес, съответно към процеса за предучилищно възпитание и подготовка на децата в групата.

Чл. 66в. (1) Лицата, заемащи длъжността „главен учител“, изпълняват и следните спе­цифични задължения:

а) планира и координира квалификацион­но-методическата дейност в училището – за етап и/или степен;

б) участва в дейностите, свързани с орга­низиране и провеждане на външно оценяване в училището;

в) обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

г) консултира лицата, заемащи длъжност­та „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

д) консултира и подпомага лицата, заема­щи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

е) организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за ра­бота с децата и учениците;

ж) организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и наци­онални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

з) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

и) изпълнява и други задължения, произ­тичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

Задължения на „главен учител” на училищно ниво:

1.      Поема инициатива за издирване на възможности за допълнително финансиране на дейността на училището по Национални програми, чрез проекти от Европейските фондове и др.

2.      Създава екипи и участва заедно с тях в разработването на проекти.

3.      Организира и участва в провеждането на обществени дискусии, свързани с проблемите на училищено:

–         обхват и задължане на учениците в училище;

–         междуличностни отношения и изграждане на сплотен колектив от учители и помощно-обслужващ персонал;

–         други.

(2) На лицата, заемащи длъжността „гла­вен учител“ в училище, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и про­веждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, как­то и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите „учител“ и „старши учител“.”

Чл. 66г. (1) Лицата, заемащи длъжностите „младши възпитател“, „възпитател“, „старши възпитател“ и „главен възпитател“, изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

2. подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците;

3. избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност;

4. формират социални умения у децата и учениците;

5. диагностицират и насърчават постиже­нията на децата и учениците;

6. участват в разработването на индивиду­алните образователни програми;

7. водят необходимата документация;

8. отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците;

9. осъществяват връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите;

10. изпълняват и други задължения, про­изтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището или обслужващото звено.

(2) Лицата, заемащи длъжността „младши възпитател“, работят в тясна връзка с учите­лите, класните ръководители, педагогическия съветник, психолога, ресурсните учители и други специалисти от ресурсния център.

(3) Лицата, заемащи длъжността „младши възпитател“, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от „старши възпитател“ и под негово ръководство усъвършенстват прак­тическите си компетентности и се адаптират към възпитателно-образователния процес.

Чл. 66д. (1) Лицата, заемащи длъжността „старши възпитател“, изпълняват и следните специфични задължения:

1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно-обра­зователния процес извън задължителните учебни часове;

2. участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на децата и учениците;

3. консултират младшите възпитатели;

4. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

5. използват и показват ефективни мето­ди при организацията и провеждането на възпитателно-образователния процес и/или корекционната дейност;

6. изпълняват и други задължения, про­изтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

Задължения на «старши възпитател» на училищно ниво:

1.     Привличане на ученици

2.     Изготвяне и изпращане на уведомителни писма, съобщения, покани до родители.

3.     Ръководене на извънкласни и / или извънучилищни дейности: художествени дейности, спортни прояви и тренировки; конкурси, училищен вестник, подготовка на тържества, годишнини,  викторини и др.

4.     Задържане на  ученици, застрашени от отпадане.

5.     Привличане на допълнителни финансови средства и материали за обогатяване и поддържане на МТБ.

6.     Проверка и водене на документация:

– дневници;

– главна книга.

   7.  Обогатяване на училищната библиотека

8.  Електронна обработка на информация.

9. Участие в комисии по изработване на планове, правилници, графици за работа през учебната година.

10. Проучване на възможности и участие при разработване на проекти.

11. Въвеждане на резултатите от външното оценяване в МОМН.

(2) Лицата, заемащи длъжността „старши възпитател“, могат да предлагат преминаване от длъжност „младши възпитател“ на длъж­ност „възпитател“ на лицата, които подпо­магат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес.”

„Чл. 66е. Лицата, заемащи длъжността „главен възпитател“, изпълняват и следните специфични задължения:

1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическата дейност, свързана с проблемите на превенция на аг­ресията, насилието и зависимостите;

2. консултират възпитателите при диагностициране и насърчаване постиженията на децата и учениците;

3. координират обмяната на добри практики между възпитателите;

4. изпълняват и други задължения, про­изтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

Задължения на „главен възпитател” на училищно ниво:

1.     Работи заедно с УКПППМН, като се ангажира пряко с осъществяването на контакти с родители на ученици.

2.     Създава екипи и участва в разработването на проекти за финансиране на извънкласни форми на работа.

3.     Организира и участва в провеждането на обществени дискусии, свързани с проблемите на училищено:

–         Превенция на насилието и противообществените прояви на учениците;

–         Преодоляване на противоречията в отношенията на учениците чрез активната помощ от страна на родителите и училищното ръководство;

–         други.”

         Чл. 67. Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл. 68. Средствата за повишаване на професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

Чл. 69. Учтелите могат да събират пари от ученици и родители в следните случаи:

 

1. за  учебници и учебни помала;

 

2. за провеждане на екскурзии и посещения на културни мероприятия;

 

3. За нанесени щети на материалната база и училищното имущество.